Pozvánka na schůzi vlastníků dluhopisů

Společnost
ISOline EU, s.r.o.
se sídlem Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 252 79 670,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101675,
(dále též jen „Společnost“)

tímto svolává schůzi vlastníků Dluhopisů na den 24. září 2020 od 09:00 hodin

v Humpolci v prostorách výroby Společnosti na adrese: Lužická 1641, 396 01 Humpolec
a uvádí v souladu s emisními podmínkami rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků: 14. září 2020

Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby prokážou platným občanským průkazem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají originál či úředně ověřenou kopii dokladu osvědčujícího jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, nevyplývá-li toto oprávnění přímo z obchodního rejstříku. Zástupci vlastníků dluhopisů odevzdají originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci, ze které vyplývá jejich oprávnění zastupovat na schůzi příslušného vlastníka dluhopisu.

Program schůze:

  1. Zahájení schůze, prezence účastníků, informace o počtu dluhopisů a kontrola usnášeníschopnosti schůze.
  2. Hlasování o návrhu na změnu emisních podmínek Dluhopisů spočívající ve změně data jejich splatnosti.
  3. Hlasování o návrhu na změnu emisních podmínek Dluhopisů spočívající ve změně úrokové sazby.
  4. Odpovědi na případné dotazy přítomných.
  5. Závěr schůze.

Celé znění schůze k nahlédnutí zde.